Vegeu els fangs contaminats del port de Maó

last modified 2010-01-28 09:20
Vegeu els fangs contaminats del port de Maó

El dragat hauria de servir per llevar de circulació els contaminants acumulats als fangs històrics

Algunes concentracions de contaminants en els fangs del port de Maó obliguen a ser cautelosos en la seva gestió. Hi ha presència important d'elements com mercuri, plom, coure o bifenils policlorats (PCBs), que superen el nivell 1 establert i, per tant, no es podrien abocar lliurament al medi com sembla que es pretén (veure il·lustració).

El GOB ha dirigit un escrit a Autoritat Portuària advertint d'aquesta situació i demanant que s'aprofiti el dragat per deixar confinats en un abocador controlat al manco els fangs d'aquelles zones que s'han identificat com a més contaminades.

Autoritat Portuària preveu extreure pròximament del port de Maó 210.000 m3 de fangs, amb l'objectiu de guanyar calat a la part interior. Els fangs extrets es volen abocar en un punt situat a l'alçada de S'Algar. Però en 11 de les 26 mostres analitzades, corresponents a altres tantes zones de dins el port (entre illa Pinto i la Colàrsega), s'hi localitzen concentracions de metalls pesants que superen el nivell màxim admès per poder-se abocar lliurament al medi.

Considerant els elevats efectes negatius que poden causar en els ecosistemes i en les persones alguns dels elements detectats, així com la permanència, de vegades durant segles, que poden tenir, el GOB opina que s'haurien de sostreure de la nova lliure circulació que es produirà si són de nou abocats al mar.

En concret, es detecten les següents concentracions superiors al nivell 1:

  • Coure, en 4 estacions de mesurament.
  • Mercuri, en 6 estacions.
  • Bifenils policlorats PCBs, en 4 estacions.
  • Plom, en 1 estació.

Aquest fet es veu agreujat perquè en alguns punts coincideixen les concentracions altes de més d'un element, com ara coure, mercuri i PCBs a la vorera sud, a l'alçada de la central tèrmica. O coure i mercuri a la part exterior del Cós Nou; o també mercuri i plom a la vorera sud, en front de l'actual estació marítima.

No obstant aquests fets, de les manifestacions realitzades per Autoritat Portuària es dedueix que es pretén mesclar el dragat d'aquests indrets amb la resta, de manera que el paràmetre mitjà baixi a nivell 1. Al respecte, el GOB vol fer notar que això no evitaria que tornessin anar al mar (i per tant, s'incorporessin als ecosistemes i a la fauna marina) els contaminants que ara hi ha als fangs del port de Maó.

El port de Maó va rebre abocaments industrials descontrolats durant els anys setanta, que apareixen en els fangs demostrant que es tracta de substàncies molt poc biodegradables. No es té constància que s'hagin estudiat altres possibles orígens més moderns de la contaminació.