Cartes obertes a Autoritat Portuària: el dragat contaminat

last modified 2011-12-20 11:20
Cartes obertes a Autoritat Portuària: el dragat contaminat

Aquests nivells de contaminació no els podem tornar abocar al mar.

Entre les actuacions previstes al port de Maó hi ha el dragat de la zona interior. La intenció d'Autoritat Portuària és extreure part dels fangs i tirar-los en algun punt de la costa menorquina. El problema, certament greu, és que aquests fangs estan molt contaminats.

Ja a principis de 2010 es volia contractar el dragat del port i tirar els fangs davant s'Algar (Sant Lluís). Però el seguiment que el GOB va fer dels estudis de contaminació va permetre demostrar que hi havia un greu "error" en la suma del mercuri, de manera que, amb la xifra resultant, la legislació no permetia abocar el material dragat al medi marí com estava previst.

I no es podia tirar al mar sense més, no per cap causa estranya, sinó perquè estem parlant d'uns fangs que porten grans quantitats de plom, mercuri, coure, bifenils policlorats, i altres substàncies molt perilloses. Uns productes que ara es troben confinats al fang del port, però que si s'extreuen i s'aboquen al mar, s'incorporaran de nou a les xarxes tròfiques marines i s'aniran acumulant a la vida marina. Com que el peix gran es menja el petit, com més amunt estigui una espècie d'aquesta xarxa tròfica, més contaminació acumularà. I dalt de tot, hi ha l'espècie humana.

La legislació ambiental vigent (tot i ser més tova que a la majoria de països europeus) no permet gestionar de manera descontrolada aquestes concentracions de contaminants. Ara són al fons del port de Maó degut als abocaments industrials que es van fer a la Colàrsega als anys setanta. Potser en aquella època no es tenia tant de coneixement dels riscos, però actualment no hi ha excusa. I s'ha de tenir en compte que ja es disposa d'altres estudis fets per institucions solvents, que mostren nivells de contaminació 4 vegades més grans que la que es va fer pública en 2010.

Si és realment necessari dur a terme el dragat per mantenir l'operativitat de la zona interior del port, Autoritat Portuària té una oportunitat d'or per descontaminar el port de Maó fent les coses bé. Si en tost d'insistir en tirar el material a un altre punt del mar, es duguessin els fangs a un abocador controlat o a una estació de descontaminació, els actuals responsables passarien a la història per haver resolt un greu problema que el port de Maó fa 30 anys que arrossega.

Descontaminar també és dinamitzar l'economia. També és donar feina a una sèrie de gent. De fet, és el camí que cada vegada més economistes de prestigi estan apuntant. Cal orientar les inversions cap a actuacions que milloren la situació ambiental en tost d'empitjorar-la.

Si, pel contrari, insisteixen en traslladar la contaminació a un altre punt del mar proper, haurem de tornar a treballar per intentar impedir-ho. Confiem que no es confirmin les darreres notícies que han sortit per premsa, que diuen que pensen de nou en tirar els fangs a la mar perquè han encarregat un altre estudi que ja no dona resultats problemàtics.

Recordin l'article 45 de la Constitució, que diu que els poders públics tenen el deure de defensar i restaurar el medi ambient. El cas dels dragats és una bona ocasió.

Descontaminar i millorar .

Posted by Anonymous User at 2011-12-20 14:02
Endavant emprant el seny i no la rauxa. D'acord, senyors?

Dragats

Posted by Anonymous User at 2011-12-20 17:32
Amics del GOB​​, considerant els elevats efectes negatius que pot causar en els ecosistemes els dragats en el nostre port que vol fer de nou l'Autoritat Portuària de Maó, sense tenir elements clars del perjudicial que podria es el remoure aquestes aigües que componen mercuri, coure , plom, no hauríem de permetre que en primer lloc que es realitzés el dragatge, i en segon lloc si es produís l'extracció d'aquests fangs, que no fossin llançats de nou al mar. Hauríem de fer un gran esforç perquè això no passés. Una mobilització popular per salvar el nostre port.

Autoritat portuaria

Posted by Anonymous User at 2011-12-20 21:09
La Autoritat Portuaria no sembla tenir la capacitat desitjable per fer una feina ben feta!

Eventual dragat de la colàrsega de Maó

Posted by Anonymous User at 2011-12-21 10:54
Si el producte del dragat s'aboqués al mar i es demostrés que els informes que ho avalaven eren incorrectes, no entraríem en els supòsits del delicte ecològic? Els responsables d'Autoritat Portuària s'ho haurien de repensar.
Sergi.

Dragat

Posted by Anonymous User at 2011-12-21 18:39
Pot ser que tingui raó en Sergi. Si els fangs que Autoritat Portuària vol extreure del fons són clarament tòxics i es pot demostrar legalment, i que els seus moviments poden causar més deteriorament del fons marí, sense tenir en compte que de nou seran abocats al mar,¿ Es podria denunciar amb informes mediambientals que ja existeixen de la realitat de metalls contaminants davant la Fiscalia de Medi Ambient?,,,