Parcs eòlics: a vostè el vam felicitar

last modified 2007-03-20 11:03
Traducción automática al castellano

Com recordarà, Sr. Cardona, el maig del passat any li varem dirigir un escrit de felicitació, que també es va publicar als mitjans de comunicació, per l'anunci que vostè va fer de construcció d'una central solar fotovoltaica vora la depuradora sud de Ciutadella.
Des de la seva posició com a Conseller responsable d'Energia, vostè deu ser molt conscient que el problema ambiental derivat del consum creixent de combustibles contaminants, necessita de polítiques d'estalvi així com d'impuls de les energies alternatives. Aquesta és la nostra convicció i per això el varem felicitar. Perquè no tenim dubtes que el tema energètic s'haurà de posar sobre la taula de manera imperiosa i que això significarà esforç i també sacrificis.

Avui li tornam escriure, per expressar-li la preocupació que ha provocat a Menorca saber que el Govern Balear ha modificat la llei per intentar autoritzar instal·lacions d'energies renovables sense comptar ni amb la planificació territorial insular, ni amb l'opinió dels ajuntaments, ni amb l'opinió dels propietaris dels terrenys.

I més enllà de la manca de diàleg que aquesta actitud representa, Sr. Conseller, ens preocupa perquè no és el mateix posar una central solar en una zona dedicada a serveis (amb una depuradora i una dessaladora), que posar molins de 110 metres, en una zona que ja té una alçada natural de 225 metres, que a més està declarada Àrea Natural d'Especial Interès degut als seus elevats valors ambientals. Aquests aerogeneradors tindrien la mateixa alçada, Sr. Cardona, que el cim del Toro.

El parc eòlic que vostès pretenen afavorir va acompanyat de l'habilitació de devers 10 quilòmetres de vials sobre la zona natural, de la construcció de dues subestacions elèctriques i els corresponents edificis de control sobre el mateix espai protegit, de la modificació de varis quilòmetres del Camí d'en Kane en direcció a Mercadal (que passa per un bosc d'alzinar també qualificat ANEI), i de la construcció d'una nova estesa elèctrica que ha de conduir l'energia generada fins Mercadal. No s'estranyi, Sr. Conseller, que la gent protesti. Amb actuacions així, no es fa més que crear oposició social a unes energies que podrien ser vistes com a virtuoses.

Els parcs eòlics poden tenir cabuda a Menorca, però no poden obviar les zones de major interès natural i s'han de supeditar a un estudi de visuals orientat a la conservació dels paisatges principals de l'illa. D'altra manera, les empreses promotores busquen les zones de màxima rendibilitat, que sempre es situen en els punts més alts, cosa que fa molt difícil la seva acceptació social. Igualment, les centrals solars s'haurien de condicionar a una sèrie de requisits que poden fer molt compatible -molt més que l'eòlica- la seva presència a l'illa. Però cal dedicar una mica de temps a consensuar-ho.

De manera que avui li tornam escriure, sí, però per demanar-li que es rectifiqui. Per demanar-li que s'anul·lin les disposicions de la llei d'acompanyament de pressupostos (aquesta llei amb tan poca ètica democràtica, que es publica sempre el darrer dia de desembre, sense debat polític ni social i que cada any s'aprofita per fer modificacions no presentables) i que s'ajudi a tirar endavant aquest estudi a nivell d'illa, que permeti una planificació correcta i racional de les energies renovables a Menorca.