Acords sobre l'aigua des Castell

last modified 2008-08-12 12:03

L'objectiu final ha de ser la recuperació del bon estat dels aquífers. Més enllà de les solucions tecnològiques que es puguin aplicar a curt termini i de manera paliativa, l'Ajuntament des Castell i el GOB coincideixen en que les polítiques d'aigua han d'anar orientades a abordar les causes que provoquen els problemes d'aigua dolça que pateix Menorca.

A la reunió celebrada el passat dilluns, s'han analitzat de manera conjunta una llarga llista de propostes per afrontar els reptes de baixada d'aqüífers i de contaminació per nitrats del terme municipal. Algunes dels suggeriments del GOB ja s'estan aplicant a es Castell, com ara un programa de detecció de fuites de la xarxa d'aigua pública, la separació de pluvials i residuals en les noves obres o la disposició de normativa per impedir noves extraccions en l'àmbit de recàrrega dels pous que abasteixen la població.


2008, la nostra aigua, la nostra herència


L'equip de govern estudiarà la possibilitat d'anar incorporant altres propostes, com la condició de jardineria autòctona en totes les noves obres públiques, la necessitat de construir cisternes per pluvials en les noves edificacions o en les rehabilitacions integrals (cisternes que es podrien afavorir en les condicions econòmiques de les llicències), la instal·lació d'arquetes d'inspecció municipal en les connexions d'indústries al clavegueram, la doble xarxa per ús d'aigües grises en el creixement urbanístic previst, o l'impuls continuat per dotar de clavegueram els nuclis de l'àmbit rural.

El GOB ha proposat també que s'estudiï la possibilitat de creuar el padró d'habitants amb la facturació de l'aigua i la imposició de trams realment desincentivadors del mal ús. Cal recordar les obligacions que marca la Directiva Marc de l'Aigua pel que fa a la recuperació de costos dels serveis públics d'aigua (que s'han d'haver aplicat al 2010). així com la consecució del bon estat de les masses d'aigua subterrànies, superficials i costaneres al 2015.

L'Ajuntament i el GOB mantindran noves reunions de caràcter més tècnic per analitzar possibles actuacions de futur de manera mancomunada amb Maó i Sant Lluís.