Vorera nord del port de Maó, nou èxode de barquetes?

last modified 2009-06-16 10:49
Vorera nord del port de Maó, nou èxode de barquetes?

La vorera nord, un gran valor paisatgístic de Maó

Amb els progressius processos de privatització que Autoritat Portuària està impulsant en el port de Maó, s'està provocant un desplaçament d'embarcacions que abandonen el seu lloc habitual d'estada al port, degut al gran augment de preus que després apliquen les empreses concessionàries.

Així ha passat amb el port d'hivernada (que es va traduir amb una gran pressió sobre la cala des Grau), està passant ara amb el tram que gestiona Trapsa (amb increment de pressió a Addaia) i és probable que passi també amb la vorera nord.

L'actual discurs d'Autoritat Portuària, que diu que la seva competència es limita al port de Maó, no està evitant aquestes conseqüències a altres zones del litoral i evidencia la necessitat d'incorporar aquesta administració en la lògica del demanat Pla Insular de la Costa.

El projecte d'ordenació privada de la vorera nord del port de Maó, conegut com s'Altra Banda, ha sortit recentment a exposició pública. El GOB hi ha detectat importants deficiències ambientals i ha presentat al·legacions.

Els amarres de vorera passarien dels 242 actuals a 442, un increment del 82 %. Les obres de nous pantalans i illetes flotants suposaria la instal·lació d'uns 275 morts i centenars de metres de cadena. Malgrat això, la documentació que s'ha exposat no inclou cap estudi d'afectacions ambientals.

En tost d'incloure una relació de valors naturals que es poden veure afectats per les obres previstes i dir si aquestes són o no compatibles, l'estudi d'incidència ambiental es limita a dir que s'haurien d'estudiar els valors ambientals en els trams on es preveu fer actuacions.

El projecte diu que s'extrauran els morts i cadenes antics, però no n'inclou tampoc cap relació ni cap plànol de situació, amb la qual cosa és probable que aquest anunci acabi essent més un ornament ambiental que no una realitat.

El GOB ha demanat que qualsevol nova concessió quedi condicionada a la instal·lació de sistemes temporitzadors de servei d'aigua i mànegues dotades amb pistola de tancament automàtic, que impedeixin que el poder adquisitiu es transformi en el mal ús de l'aigua que tan sovint es pot observar a la vorera sud del port.

L'entitat ha demanat també que es preservi l'estètica de l'edifici conegut com Venècia, atès que es preveu remodelar-lo quasi íntegrament.

Podeu veure les al·legacions clicant aquí.