El GOB envia el cas de Binigarba a la Fiscalia

last modified 2007-11-13 11:08

L'Ajuntament de Ciutadella va aplicar només un 30% dels impostos i taxes que corresponien a la voluminosa obra d'excavació de Binigarba. Segons els papers que obren a l'expedient, els promotors haurien deixat de pagar uns 34.500 euros. El GOB dirigirà el cas a la Fiscalia de Balears.El passat 21 de març, la Junta de Govern de l'Ajuntament de Ciutadella va concedir una llicència al projecte de remodelació de la finca de Binigarba, que és motiu de polèmica des de fa mesos per la gran desfeta de territori que suposa. Es van autoritzar uns desmunts de terreny de 444.000 m3 segons el projecte presentat el mes d'octubre de 2006. Es tracta d'una obra més gran que l'excavació que es duu a terme amb el dic de Ciutadella.

A més de la destrossa paisatgística que s'ha fet (s'han saltat l'obligat estudi previ d'impacte ambiental) i de l'enorme negoci en metres cúbics d'arena que s'han extret (en una zona on el PTI prohibeix l'activitat extractiva) ara s'ha descobert també que hi podria haver hagut una elevada evasió d'impostos.

Com es pot veure a l'acta de la Junta de Govern municipal, es va aplicar l'impost de construccions i obres, així com la taxa per llicències urbanístiques, sobre un pressupost total de 386.182 euros, quan el projecte que en realitat es va aprovar -i que consta com aprovat amb el segell municipal- té un import total de 1.318.744 euros. El resultat és que l'Ajuntament va establir una liquidació de 14.288,74 euros, quan en realitat hauria hagut de ser de 48.793,53. Per tant, hi ha 34.504,79 euros de diferència que no figuren com a pagats enlloc.


binigarba_llicencia.jpg

binigarba_memoria.jpg

L'Ajuntament ha tardat 2 mesos i mig a reconèixer les enormes excavacions que l'entitat va denunciar a finals d'agost amb fotografies que s'han publicat a tota la premsa insular. Aquest retard en l'actuació institucional ha permès que l'activitat de diverses excavadores hagi desfet totalment el paisatge existent i que s'hagin extret milers de metres cúbics d'arena sota una llicència de condicionament de terres agrícoles. Diversos valors ambientals s'han perdut de manera irreversible per aquesta deixadesa.

El Codi Penal tipifica com a delicte les extraccions fetes en contradicció amb les lleis i les normatives de protecció del medi ambient. També incorre en delicte aquella autoritat o funcionari públic que informi favorablement la concessió de llicències manifestament il·legals o que silencia la infracció de les disposicions de lleis o normatives de caràcter general.

Per aquests motius, el GOB remetrà una documentació completa a la Fiscalia de Balears, demanant que s'interessi pel cas.