Oferta de treball al GOB Menorca

last modified 2009-05-13 11:13
Oferta de treball al GOB Menorca

L'objectiu és promoure la Custòdia Pesquera

El GOB Menorca treu a concurs públic un lloc de feina, que tal vegada et pugui interessar. Aquí se n'especifiquen les condicions:

 

DADES I UBICACIÓ

 

CONTINGUT DEL TREBALL: Execució del projecte de Custòdia Pesquera a Menorca.

LLOC DE TREBALL: Menorca

 

CONDICIONS CONTRACTUALS

 

DURADA DEL CONTRACTE: 1 any. Possibilitat de pròrrogues.

PERÍODE DE PROVA: 3 mesos.

JORNADA LABORAL: Jornada complerta, 40 hores setmanals

HORARI: Flexible, amb ample disponibilitat i adaptabilitat horària.

SOU: 1.492 € brut mensual. 14 pagues anuals.

ALTRES CONSIDERACIONS: Incorporació immediata.

 

REQUISITS

 

ESTUDIS: Requisit valorable. Es valorarà estudis universitaris relacionats amb el lloc de feina.

IDIOMES: Català i castellà, parlat i escrit. Es valorarà coneixement d'altres idiomes.  

INFORMÀTICA: Coneixements d'informàtica a nivell d'usuari. Es valorarà maneig de sistemes GIS.

VEHICLE: Vehicle propi a disposició, i carnet de conduir. Es paga el quilometratge

CONEIXEMENTS i HABILITATS: Es valoraran els següents coneixements i habilitats:

  • Coneixements de conceptes ambientals generals i específics de Menorca.
  • Habilitats per relacions humanes i capacitat d'empatia.
  • Capacitat de redacció de projectes i memòries, i elaboració de plans de feina.
  • Capacitat per a treballar en grup i per a dinamitzar equips humans.
  • Facilitat per a comunicar (Presentació de projectes, monitoratge d'activitats, mitjans comunicació,...)
  • Habilitat per a detectar oportunitats de conservació ambiental.
  • Coneixement del sector pesquer, amb especial interès en el sector pesquer menorquí.

 

EXPERIÈNCIA: Es valorarà:

  • Experiència en dinamització social i en projectes de conservació..
  • Treball de programació i coordinació d'activitats ambientals.
  • Experiència en treball i col·laboració amb ONGs en general, i de caire ambiental en particular. Es valorarà la presentació de cartes de recomanació de les entitats relacionades.

 

 

PROCEDIMENT

 

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR:  Sol·licitud per ocupar el lloc, especificant per què interessa el lloc de feina, i adjuntant currículum personal. Amb posterioritat s'hauràn de certificar les dades que es justifiquin com a requisits o coneixements.

TERMINIS: Presentar la sol·licitud per correu, fax o correu electrònic abans del dia: 30/05/2009.

CONVOCATÒRIA D'ENTREVISTA PERSONAL: La persona candidata podrà ser convocada a una entrevista personal.