Acords sobre l'aigua a Sant Lluís

last modified 2008-02-29 08:49

La renovació de trams de clavegueram, la separació de pluvials i residuals en les noves obres, el control de pèrdues en xarxa o la instal·lació de conduccions de retorn per poder anar incrementant l'ús d'aigües depurades, són iniciatives que ja estan en marxa a Sant Lluís. A la reunió celebrada recentment entre l'Ajuntament i el GOB s'han analitzat altres propostes que es podrien anar aplicant.

En el marc de la campanya sobre l'aigua que el GOB està duent a terme, s'ha elaborat una proposta de pla d'actuacions per a les administracions públiques, que ara s'està analitzant amb cada ajuntament de Menorca.

Zona humida

A Sant Lluís, l'equip de govern estudiarà la possibilitat d'anar incorporant altres mesures destinades tant a disminuir la baixada dels aqüífers com a frenar l'arribada de nitrats a les reserves subterrànies d'aigua dolça. Així, la revisió de tarifes i la coordinació amb el padró d'habitants està a l'agenda municipal com a mesura per evitar usos abussius i anar donant compliment a l'obligació de la Directiva Marc de l'Aigua de recuperació de costos en els serveis d'aigua.

Altres idees, com la permeabilització de grans superficies, l'ordenança de substàncies admissibles al clavegueram, la instal·lació d'arquetes de control en els abocaments provinents d'indústries, l'obligació de cisternes en les noves edificacions o rehabilitacions integrals, o la instal·lació de clavegueram en els nuclis que encara no en tenen, s'intentarà que s'incorporin en les actuacions municipals pròximes.

L'Ajuntament ha fet una aposta destacada amb la dotació d'energia tèrmica per escalfar aigua a tota la terrassa del nou geriàtric. Així mateix, es pot trobar informació actualitzada, a la pàgina web municipal, del nivell de nitrats presents a les aigües que es serveixen. El GOB ha suggerit també fer un esforç especial per oferir cursos d'horta responsable, a fi de frenar l'ús excessiu de nitrats que s'està detectant.