Paralitzar la construcció en primera línia de mar de Son Oleo

last modified 2007-09-19 10:49

El GOB demana la paralització immediata d'unes obres en primera línia de mar a Son Oleo. Estan fora de llicència, excedeixen el volum i el tràmit ha vulnerat el Pla General d'Ordenació Urbana de Ciutadella.


son_oleo_ilegal.jpg


Una gran construcció s'està alçant a la punta sud de la rada de sa Platja Gran. En primera línia de mar i visible des de tot el passeig marítim, moltes veus han fet arribar la seva protesta al GOB. L'entitat ha detectat diversos fets que podrien constituir la nul·litat del dret a edificar.

El febrer de 2004, la Comissió de Govern de Ciutadella va declarar el tema d'urgència (se'n desconeix la justificació) i va concedir una llicència d'obres per a un habitatge unifamiliar. Posteriorment s'han concedit a aquesta obra tres pròrrogues de llicència i cada vegada s'han vulnerat els terminis i les condicions que marca el Pla General per poder-les concedir. La darrera pròrroga ja ha caducat i les obres encara segueixen.

Fa dos mesos, l'Ajuntament va acceptar el canvi de promotor (la promotora inicial ha venut l'edificació a un particular). En l'escriptura de compravenda es declaren unes superfícies que superen les concedides per la llicència. En concret, s'excedeix en 43 m2 la planta baixa i en 41 m2 la planta pis.

Aquests fets han motivat la presentació per part del GOB d'un Recurs davant l'Alcalde, on s'exposen les nombroses deficiències detectades, es demana la paralització immediata de les obres per no estar ja emparades en llicència, la declaració de nul·litat dels tràmits efectuats en contra de les disposicions del Pla General, l'obertura d'un expedient de caducitat de la llicència i la depuració de responsabilitats tècniques i polítiques.

Aquesta edificació queda situada dins el domini públic marítimo-terrestre en la revisió que ha efectuat recentment la Demarcació de Costes de les Illes Balears.